Hvor sentral er Kevin Bacon i Hollywood?

 

 

Kevin Bacon er en populær skuespiller i Hollywood. Han har vært med i mange velkjente filmer som blant ande gjennombruddet med filmen Footloose, verdensrom eventyret Apollo 13, krimmysteriet Mystic River og blockbusteren X-men – First Class. Kevin Bacon er så sentral i I Hollywood at han har fått en egen teori/spill oppkalt etter seg. Denne teorien kalles Six Degrees of Kevin Bacon,og inneholder Bacon Number som henviser til at alle skuespillerer i Hollywood og verden har et Bacon Number som forteller hvor langt unna den aktuelle skuespilleren er Kevin Bacon. Teorien baserer seg på «six degrees of seperation» som forteller at to tilfeldige personer i verden er i gjennomsnitt seks steg ifra hverandre. Ifølge teorien vil da de fleste skuespillere i Hollywood være 1 til 6 steg fra Kevin Bacon, og ytterst sjelden over 6. Vi skal se nærmere på Bacon Number ved å kalkulere Bacon Number for noen kjente skuespillere og deretter bruke noe grunnleggende graf teori som supplement til resultatene. Vi skal også se nærmere på Small World phenomenom og studere om Kevin Bacon er riktig skuespiller som representant for six degrees of speration og sentrum for skuespillerne i verden?

 

Bilde = Kevin Bacon

 

 

Small-World Phenomenom og Six Degrees of Kevin Bacon

 

Six degrees of seperation eller small-world phenomenom, som det også blir kalt, handler altså om et globalt sosialt graf nettverk (eller mindre nettverk som eksempel colloboration graf, hvis en ønsker) som består av mange såkalte short paths mellom venner/bekjente. Disse short paths er et resultat av long range weak ties som er nødvendig for å nå ut til fjerne steder utenfor de lokale nettverkene. En kan si at 2 tilfeldige personer i verden, som er noder i det globale nettverket kan nå hverandre gjennon 6 linker/steg, der linkene mellom nodene er bekjentskap. På denne måten kan en nå andre personer i for eksempel på andre siden av kloden i løpet av få steg og veldig short paths, og verden virker da «small». Stanley Milgram var den første personen som eksperimenterte med «six degrees of seperation». Han ville teste at venner kan nå ut i det globale nettverket med kjede av linker til få venner. Milgram ønsket at tilfeldige personer skulle sende et brev raskest mulig til en «target person», gjennom bruk av bekjente som videre skulle sende det til sine bekjente, der alle hadde informasjon om blant annet adresser og jobbstatus til «target person». Eksperimentet viste at median av sti/path lengder av vennekjedene var 6. Denne teorien holder fortsatt idag, selv om den har blitt mer robust med flere tester og studier med årene.

 

Da Milgram gjorde eksperimentet sitt hadde han ikke tilgang til samme data og oversikt over nettverk struktur, som vi har idag. Vi kan idag bruke avanserte datamaskiner sammen med kjent graf struktur og «breadth-first search for å bestemme hvilke distanser det er mellom noder/personer. Metoden «Breadth-First Search gir oss muligheten il å kalkulere distanser på store globale nettverk fra et startpunkt, selv om i et globalt nettverk ville denne prosedyren ta lang tid. For eksempel, hvis du var startpunkt ville distanse 1 være et lag, kobling med distanse 2 (lag 2) skjer gjennom en edge mellom lag 1 og 2, som er en binding mellom dine venner og venners venners. Slik fortsetter det videre til en en har nådd så langt en kan nå

 

Kevin Bacon har høy sosial status i samfunnet og derfor lettere å finne i et globale sosiale nettverket, men han har også muligheter og ressurser til å etablere mange linker både i Hollywood og samfunnet generelt. Six degrees of Kevin Bacon er basert på «six degrees of seperation» og henviser til at alle personer i colloboration grafen Hollywood, har et Bacon number som tilsvarer distansen mellom Kevin Bacon og den aktuelle skuespilleren. Med distanse mener vi lengden av shortest path mellom dem. En kan si Bacon Number er Hollywood versjonen av Erdos number, som er distansen mellom matematikeren Paul Erdos og andre matematikere/vitenskapsfolk, som er linket med Erdos som medvirkende i Erdos sine utgitte papirer. Ved hjelp av skuespiller databasen til IMDb (Internet Movie Database) og breadth-first search, kan en kalkulere Kevin Bacon number til de fleste av de hundre tusen skuespillerne i databasen. Kevin Bacon har selv et Bacon nummer = 0, mens gjennomsnitts Bacon Number er på 2,9. Det hører til sjeldenhetene at Bacon number er over 5, og det er noen skuespillere som ikke er linket med Kevin Bacon i det hele tatt. Mer om kalkulering av Bacon Number lenger nede i bloggen.

 

 

Finne Bacon Number og grafteori

 

Grafteori gir oss muligheten til å diskutere enkelte deler og egenskaper av et nettverk, eks det graf nettverket en danner når en kalkulerer Bacon Number med en gitt skuespiller. Vi bruker denne siden (se referanser) (som tar i bruk IMDb database med 2.9 millioner skuespillere og rundt 1.9 millioner filmer og tv-serier), når vi skal kalkulere Bacon Number for noen bestemte skulespillere. Da vil det komme opp et tall som representerer Bacon Number og en graf som viser mange forskjellige noder, edges og stier. Det vil også være noen sykluser, men disse er mindre relevante når vi skal finne Bacon Number. Grafene som blir vist er av type colloboration graph av 2 skuespillere, der de 2 skuespillerne bli forent med edges når de er med i samme film. En kan si at grafen fungerer som en nettverk struktur som viser relasjoner mellom objekter. Objektene er noder og nodene representerer skuespillere og filmer i vårt tilfelle, mens relasjonene mellom nodene er edges som beskriver hvilke skuespilleres som er knyttet til hvilke film. Grafene er av type undirected graf, som betyr at en edge peker begge veier mellom noder, så en film inkluderer en skuespiller, men skuespiller er også med i filmen. Grafene er også «connected «slik at alle noder kan nå enhver node med en sti.

 

Vi begynner med å skrive inn «Tom Hanks», og da får vi Bacon Number = 1 som henviser at Tom Hanks er minst mulig steg ifra Kevin Bacon. Hvorfor ble resultatet av Bacon nummer = 1? Som sett i grafen i bilde 2, så var både Tom Hanks og Kevin Bacon med i Apollo 13. Det betyr at Tom Hank har jobbet direkte med Kevin Bacon, og begge har de vært involvert i samme film. En kan også trekke frem at Kevin Bacon og Apollo 13 er nabonoder og Apollo 13 og Tom Hanks er nabonoder. Merk på bilde 2, at der er kun den korteste stien/path som blir vist (altså distansen mellom Kevin Bacon og Tom Hanks) i grafen som tilsvarer Bacon number = 1. En sti er en sekvens av noder der alle nodene er koblet med en edge. Ser vi på det tredje bildet, viser den alle stiene mellom Kevin Bacon og Tom Hank og ikke bare den korteste. Bilde 3 viser altså alle andre stier som har en Bacon number over 1.

 

Bilde = Tom Hanks

 

Eksempelet i bilde 2 er også et godt eksempel på en fokal tillukning. Fokal tillukning er en dannelse av en tredje link som skjer når to personer deler samme foci/aktivitet, som i dette tilfellet er en film. En kan si at linken blir dannet etter seleksjon, siden Kevin Bacon og Tom Hanks deler karakteristikk ved at de har deler samme type jobb. Denne nye tredje kanten kan være en stong tie, hvis det blir et nært vennskap mellom dem eller en weak tie hvis de kun blir bekjente. Både Tom Hanks og Kevin Bacon har altså potensiale til å bli venner siden begge jobbet på Apollo 13. Ved at både Kevin Bacon og Tom Hanks deler samme foci, som også er det minst foci som inneholder dem begge, kan vi si at sosial distanse mellom dem er 2. Sosial distanse mellom 2 personer er størrelsen til den minst foci som inkluder dem begge.

 

Bilde 2:  bilde av grafen med søkeordet “Tom Hanks” med kun en path

 

 

 

Bilde 3: bilde av grafen med “Tom Hanks” med alle paths

 

 

Med Brad Pitt har jeg kun valgt å fokusere på distansen mellom Kevin Bacon og Brad Pitt, og ikke med alle andre paths i tillegg, som jeg gjorde med Tom Hanks. Skriver vi inn «Brad Pitt», får vi et Bacon nummer = 4. Hvorfor har Brad Pitt, Kevin Bacon Number = 4? Grafen vi får vist på bilde 2, viser at Kevin Bacon jobbet med Ed Harris på Apollo 13 (Bacon nr = 1). Videre jobbet Ed Harris med Christopher Plummer i filmen «A Beautiful Mind» (Bacon nr = 2), og Plummer jobbet med Melanie Laurent i «Beginners. (Bacon nr = 3). Til slutt i kjeden har Laurent en connection/kobling med Brad Pitt gjennom filmen «Inglourious Bastards» (Bacon nr = 4). Dette viser hvordan Brad Pitt er koblet med Kevin Bacon, gjennom en kjede som innebærer annenhver film og skuespiller, der distansen fra Kevin Bacon til Brad Pitt, tilsvarer Bacon nummer = 4.

 

Bilde; Brad Pitt

 

 

 

Bilde 2: av Bacon Number til “Brad Pitt” som viser kun en path/sti

 

 

 

Hvorfor ikke Eric Roberts?

 

Det er ingen tvil om at Kevin Bacon er en populær og velkjent skuespiller, men er han virkelig den mest tilkoblete skuespilleren i Hollywood, eller fins det bedre representanter? Det er flere som har jobbet lengre som skuespiller og vært med i flere filmer enn Kevin Bacon. Det er også flere skuespillere som jobber som regissører og/eller produsenter i tillegg og derfor har potensial til å nå flere skuespillere i Hollywood nettverket. Du er også en tredje ting som er «Star Power» eller hvor godt kjent og gjenkjennelig en skuespiller er både i navn og utseende. Dette kommer ofte etter hvor mange hovedroller en har hatt i populære filmer en har vært med i, eller hvem som har fanget mediets gunst. Dette gjelder særlig Clint Eastwood som krysser av på de fleste bokser og er ved først blikk et svært godt alternativ. Likevel har vi valgt å skive om Eric Roberts som også er en god kandidat, sett fra perspektivet av å være mest tilkoblet, at vi forholder oss til skuespillere og ikke kobling med produsenter og/eller regissører., og til slutt at vi ser vekk fra «Star power».

 

 

Bilde: Eric Roberts

 

«Six Degrees of Kevin Bacon» spillet/teorien ble skapt i 1994, og Kevin Bacon var på den tiden blant de mest «connected» skuespillerne. Med tiden har mer avanserte datamaskin kalkulasjoner, flere filmer og flere skuespillere, bidratt til at at statistikkene ha endret seg. Kevin Bacon har jobbet med 3031 skuespillere i løpet av sin filmkarriere og vært i over 60 filmer, mens Eric Roberts har vært direkte tilknyttet til 8398 skuespillere og i imponerende 379 film og TV-opptredener (ved dato 4 mars 2015). Der Kevin Bacon spiller i noen få filmer per år, står Eric Roberts oppført med 50+ (!) filmer på IMDb bare mellom 2015 og 2018, så tallene fra artikkel fra våren 2015 burde blitt oppjustert med tanke på dette. Sett vekk fra dette vil likevel 88 % av IMDb skuespillere være er innen 3 degrees of seperation fra Eric Roberts, mens tallet er 82 % for 3 degrees of seperation fra Kevin Bacon (se bilde under)

 

 

Bilde: Bacon og Roberts degree of seperation graf sammenligning

 

Dette betyr at 88 % av skuespillerne på IMDb er en distanse mellom 1 og 3 ifra Eric Roberts, mens 82 % har samme distanse rekkevidde fra Kevin Bacon. Ved distanse 1-2 er Eric Roberts 28 % mens Kevin Bacon har 18%, men ved distanse 5 og oppover er begge relativt likt med 99 % hver. Våren 2015 bergingene forteller også at Eric Roberts topper «top 100 most central actor list», foran skuespillere som Michael Madsen, Samuel L: Jackson og Robert De Niro, mens Kevin Bacon ikke engang kommer med på listen. Dette viser at Eric Roberts er en klart mer «connected» skuespiller enn hva Kevin Bacon er, selv om Kevin Bacon sine tall også er imponerende. Ved distanse 5 (5 degrees of seperation) og oppover står de noenlude likt, men med tanke på at ved distansene 1-3 er Roberts dominerende, så ville det passe å heller kalle spillet/teorien «The Six Degrees of Eric Roberts», eller «3 Degrees of Eric Roberts».

 

 

Konklusjon

 

Stanlay Milgram sitt eksperiment var startfasen av teorien six degrees of separtion, der 2 tilfeldige personer på jorden er gjennomsnittlig 6 steg ifra hverandre. Seinere har teorien om six degrees of separtion blitt mer robust etter flere tester og studier, og en brukte blant annet mer avanserte datamaskiner med teknikken «Breadth-First Search». Bacon number ble brukt for å vise distansen mellom Kevin Bacon og en vilkårlig skuespiller i verden og Hollywood.

 

Deretter tok jeg i en bruk en nettside for å kalkulere Bacon number for Tom Hanks og Brad Pitt. Først prøvde jeg å forklare litt generelt om hvordan grafen så ut når vi gjorde kalkulasjonene med bruk av litt generell grafteori. Alle grafene var undirected, «connected» og var av typen collaboration graf. Grafen til Tom Hanks inneholdt fokal tillukning, sosial distanse, og den hadde mange stier. Med Bacon number = 1 var Tom Hanks direkte involvert i en film med Kevin Bacon. Videre hadde Brad Pitt Bacon number = 4 og dermed var Brad Pitt lenger unna, Kevin Bacon.

 

Kevin Bacon ikke er den mest «connected» skuespilleren, og derfor ikke riktig representant for alle skuespillere i verden eller Hollywood. Det burde heller vært Eric Roberts som fikk den æren, med tanke på at han har statistikken på sin side. Derfor ville «Six Degrees of Eric Roberts» vært et bedre navn på spillet/ teorien.

 

 

 

Referanseliste

 

 

Bildekilder