Erfaringer med bruk av Google AdWords

Jeg har vært en flittig bruker av nettskytjenesten Dropbox en god stund, og i mars i vår bestemte jeg meg for å skaffe meg litt mer gratis lagringsplass. Dropbox har, ikke ulikt mange andre nettjenester slik som for eksempel Spotify, en forretningsmodell som baserer seg på en grunntjeneste som er gratis. I Dropbox sitt tilfelle har alle tilgang til gratistjenesten deres som tilbyr 2 GB gratis lagringsplass. Hvis en ønsker mer lagringsplass (noe som er naturlig når man har brukt tjenesten en stund) kan man gå over til en av de betalte løsningene. Der Dropbox skiller seg fra andre tjenester, for eksempel Spotify, er at man kan utvide tjenesten uten å betale ved å gjøre diverse ting. Du kan blant annet få gratis plass ved å utføre betatesting av nye funksjoner eller ved å følge dem på Twitter, men den mest effektive måten å få gratis lagringsplass på er å verve nye brukere: For hver nye bruker man verver får man 500 MB med lagringsplass ekstra, opp til en grense på 16 GB. I tillegg får den man verver 250 MB ekstra. Dette er forøvrig et fint eksempel på crowdsourcing av markedsføring. Brukerne får et insentiv til å spre ordet om produktet til venner og kjente, eller som i mitt tilfelle, til å drive markedsføring.

For å få tilgang til 16 GB ekstra lagringsplass gratis måtte jeg altså verve 32 venner. Dette er mye jobb og plagsomt for vennene mine, så jeg valgte å skipe ut virksomheten til Google AdWords. Til min glede fant jeg ut at webhosten min ga meg $100 i kreditt hos google for å annonsere hos dem, noe som burde være mer enn nok til å verve 32 nye brukere.

Oppsett av en kampanje

For å kunne lage annonser må man først lage en kampanje hvor man definerer en rekke instillinger, blant annet hvor lenge kampanjen skal vare, hvilke land og hvilke språk den skal dekke over, hvilke enheter annonsene skal vises på og hvor mye man ønsker å betale for annonser per dag.  Alt dette kan man se i dette skjermbildet:

I tillegg er det en innstilling der vi kan legge ekstra godt merke til, nemlig den som er merket med “Budgivningsalternativ”. Her ser vi at jeg har valgt en grense for CPC-bud på kr 5,00. CPC står for “Cost per Click” og tilsvarer den maksimale prisen jeg er villig å betale for hvert klikk på annonsene mine. Dette er det samme som er beskrevet som budet bj i beskrivelsen av den generaliserte andreprisauksjonen i boka (s. 398). Jeg satte dette budet såpass høyt fordi jeg ønsket å bli ferdig med annonseringen fort, og fordi jeg tross alt hadde fått gratis kreditt fra webhosten min. Dette budet var likevel litt vel høyt, noe vi skal se senere.

Valg av nøkkelord

Før jeg kunne gå igang med å utforme annonsene måtte jeg legge til hvilke nøkkelord annonsene skulle relateres til. Jeg endte opp med følgende liste:

Alle disse nøkkelordene er ord eller fraser jeg antok folk søker på når de er ute etter lagringsplass på nettet. Det viste seg senere, ikke overraskende, at de lengre frasene fikk færre klikk. Dette er typiske fraser folk søker på i google, men ikke fraser som nødvendigvis dukker opp på sidene der annonsene vises. Som følgende oversikt viser var det enkle søkeordet “dropbox” som fikk suverent flest treff med 3902 visninger. Etter det var det frasene “online backup” og “free online storage” som fikk flest visninger med henholdsvis 177 og 164 visninger:

Det er naturlig nok suverent flest treff på frasen “dropbox”. Frasene “free online storage” og “online backup” er fraser man godt kan tenke seg dukker opp i en tekst på en nettside, mens de øvrige frasene er litt mer uvanlige.

Kostnader per klikk

En annen ting som er verdt å merke seg her er kolonnene som gjelder kostnad per klikk, nemlig Maks. CPC og Gj.sn. CPC. Siden jeg har satt et budsjett på maksimum 60 kr per dag har google automatisk satt maksimum CPC til 0,60 kr. Likevel ser vi at enkelte nøkkelord har en høyere CPC enn dette, noe som for eksempel gjelder de lange søkefrasene som fikk flest visninger. Dette er fordi jeg også satt en makspris på kostnad per klikk til 5 kr. Den høyeste gjennomsnittsprisen per klikk er på 3,12 kr for søkefrasen “online backup”. Jeg antar at prisen for denne frasen er såpass mye høyere fordi det er en frase som forekommer på sider som inneholder google-annonser og ikke direkte i søkemotoren til google.

Det at gjennomsnittet likevel er såpass mye lavere enn 5 kr tyder på at jeg har betalt det den som har bydd det nest høyeste budet i henhold til den generaliserte andreprisauksjonen. Ut ifra dette kan jeg i uansett fastslå at jeg kunne ha satt en adskillig lavere makspris og likevel fått nesten samme antall klikk. Dette kan vi se på totaloversikten som kommer senere.

Annonsene

De vanlige tekstannonsene til google består av 4 linjer: En overskrift som også er lenken, to linjer under som beskriver produktet og tilslutt en linje som viser hvilket domene lenken peker til. Jeg valgte å utforme tre forskjellige annonser:

Grunnen til at den siste annonsen ikke har noen visninger er at den ikke ble godkjent av google av uviss grunn. Det er muligens fordi den inneholdt ordet “FREE” med store bokstaver. De to øverste annonsene er nesten identiske, bortsett fra tredje linje. Den første formuleringen falt tydeligvis bedre i smak med 54,68% av visningene. Den gjennomsnittlige prisen per klikk kan vi se har jevnet seg ut og er svært nærme den automatiske maksprisen google satt basert på dagsbudsjettet mitt. Det er også interessant å se på kolonnen som heter “Gj.sn. plass.”. Denne kolonnen sier hvilken plassering annonsene hadde på siden, der plassering 1 er første annonsen på siden. Begge annonsene hadde her et meget bra gjennomsnitt på henholdsvis 1,2 og 1,1. Dette viser igjen at jeg har hatt en temmelig høy valuering av klikkene i forhold til andre annonsører.

Tidsaspektet

På grafen over antall klikk over tid kan vi se når de fleste av klikkene kom:

Kampanjen startet på torsdag den 15. mars, markert med null klikk. Deretter stiger det opp til rundt 50-60 klikk om dagen på fredag og lørdag. På søndag 18. mars kommer det en topp på 195 klikk før jeg avslutter kampanjen på mandag 19. mars, markert med 0 kilkk. Det er tydelig at det er mange som er på nettet på søndager!

Resultat

Totalen for fire dager med annonsering ser slik ut:

Vi ser at totalen er delt opp i to underkategorier, søk og displaynettverk. Totalen for søk er gjelder for annonsevisninger i forhold til søkeresultater på google.com. Totalen for displaynettverket gjelder for annonsevisningene på andre sider som google annonserer på. Vi kan se at det er annonsene som vises i søkemotoren som er suverent mest effektive. Her er det en mye lavere kostnad per klikk og det er mange flere klikk per visning.

Av de 304 klikkene jeg fikk totalt lyktes jeg å verve 42 stykker og nådde målet mitt om å få 16 GB “gratis” lagringsplass.

Oppsummering

Denne firedagersannonsen hos Google AdWords er et godt eksempel på hvordan en Generalized second-price auction (GSP) foregår i praksis.  I oversikten ovenfor så vi at den gjennomsnittlige kostnaden per klikk ligger på 0,59 kr, noe som er så vidt under maksprisen google satt basert på dagsbudsjettet mitt. Dette er som forventet av en GSP-auksjon der vinneren av auksjonen vil betale det som tilsvarer det neste budet på lista. Dette vil derfor være mindre enn valueringen på 0,60 kr jeg satt via dagsbudsjettet mitt.